6-6 | P 2 (13GG03) Stormschade (Boom) Prinsengracht Amsterdam

06-06-2019 02:58 – P 2 (13GG03) Stormschade (Boom) Prinsengracht Amsterdam [ 13HVDMN ]

6-6 | P 2 (13GG04) Stormschade Einthovenstraat Amsterdam

06-06-2019 02:24 – P 2 (13GG04) Stormschade Einthovenstraat Amsterdam [ 13DMN1 ]

6-6 | P 2 (13GG10) Stormschade Zuiderzeeweg Insulindeweg Amsterdam

06-06-2019 02:13 – P 2 (13GG10) Stormschade Zuiderzeeweg Insulindeweg Amsterdam [ 13ASN 13HVDMN ]

6-6 | P 2 (13GG01) Liftopsluiting Rode Kruislaan Diemen

06-06-2019 02:07 – P 2 (13GG01) Liftopsluiting Rode Kruislaan Diemen [ 13DMN1 ]

6-6 | P 2 (13GG09) Stormschade Middenweg Amsterdam

06-06-2019 00:39 – P 2 (13GG09) Stormschade Middenweg Amsterdam [ 13HVDMN 13DMN1 ]

4-6 | P 1 (13GG03) Stormschade Kometensingel Amsterdam

04-06-2019 23:01 – P 1 (13GG03) Stormschade Kometensingel Amsterdam [ 13HVDMN ]

3-6 | P 1 (13GG01) Brand Gezondheidzorg HVO Martien Schaaperhuis Pedro de Medinalaan Amsterdam

03-06-2019 12:01 – P 1 (13GG01) Brand Gezondheidzorg HVO Martien Schaaperhuis Pedro de Medinalaan Amsterdam [ 13ALW 13OVDN 13ASZ 13DMN1 ]

3-6 | P 1 (13GG03) Stank/Hinder. lucht (Meting) Middenweg Amsterdam

03-06-2019 00:28 – P 1 (13GG03) Stank/Hinder. lucht (Meting) Middenweg Amsterdam [ 13DMN1 ]

2-6 | P 1 (13GG01) Ass. Ambu (Deur openen) Rode Kruislaan Diemen

02-06-2019 16:55 – P 1 (13GG01) Ass. Ambu (Deur openen) Rode Kruislaan Diemen [ 13DMN1 ]

1-6 | P 1 (13GG01) Brand Wegvervoer (Auto) Vbw A1 Re (m) 9,9 m Muiden

01-06-2019 16:31 – P 1 (13GG01) Brand Wegvervoer (Auto) Vbw A1 Re (m) 9,9 m Muiden [ 13DMN1 ]